Regularne przeglądy domów są kluczowe dla utrzymania ich stanu technicznego i bezpieczeństwa. Właściciele domów powinni regularnie dokonywać inspekcji, aby wychwycić potencjalne problemy na wczesnym etapie i zapobiec poważniejszym uszkodzeniom lub awariom. Regularne przeglądy okresowe budynków obejmują kontrolę instalacji elektrycznej, gazowej, stanu konstrukcji budynku oraz systemów grzewczych i wentylacyjnych. Dzięki temu właściciele mogą zadbać o długoterminowe bezpieczeństwo i komfort swojego mieszkania.

Regularne obowiązkowe przeglądy domu

Na wstępie należy zaznaczyć, że inspekcje okresowe są nakazane przez przepisy Prawa Budowlanego i podobnie jak wymogi dotyczące budowy i oddania nowego domu do użytku, są obowiązkowe.

Kontrola instalacji gazowej (co roku)

Ocena instalacji gazowej wraz z urządzeniami końcowymi obejmuje ocenę stanu technicznego instalacji gazowej, sprawdzenie szczelności rurociągów i armatury. Pominięcie inspekcji może skutkować odmową wypłaty odszkodowania za powiązane szkody, np. pożar, eksplozję gazu, zatrucie gazem.

W kuchni gazowej jest wiele obowiązków związanych z jej użytkowaniem, konserwacją i bezpieczeństwem:

 1. Bezpieczne użytkowanie: Upewnij się, że wiesz, jak prawidłowo używać kuchenki gazowej. Zawsze czytaj i przestrzegaj instrukcji producenta. Pamiętaj o wietrzeniu pomieszczenia podczas użytkowania kuchenki gazowej, aby uniknąć nagromadzenia szkodliwych gazów, takich jak tlenek węgla.
 2. Czyszczenie: Regularne czyszczenie kuchenki gazowej jest kluczowe dla jej właściwego funkcjonowania. Zdejmowanie rusztu, pokrywki i innych elementów, które można oczyścić, pozwala na usunięcie nagromadzonych resztek i tłuszczu.
 3. Kontrola i konserwacja: Sprawdzaj regularnie stan kuchenki gazowej. Upewnij się, że wszystkie elementy są odpowiednio podłączone i działają poprawnie. Konserwacja może obejmować sprawdzanie, czy nie ma wycieków gazu, a także regulowanie płomieni.
 4. Odpowiednie naczynia: Korzystając z kuchenki gazowej, używaj odpowiednich naczyń. Naczynia o płaskim dnie i odpowiedniej wielkości zapewnią równomierne rozprowadzenie ciepła i zmniejszą ryzyko przegrzania się.
 5. Zapalanie i gaszenie: Naucz się właściwego sposobu zapalania i gaszenia płomieni na kuchence gazowej. Upewnij się, że wiesz, jak bezpiecznie zatrzymać dopływ gazu, gdy przestajesz korzystać z kuchenki.
 6. Unikanie przegrzewania: Unikaj zostawiania kuchenki gazowej bez nadzoru podczas gotowania. Przegrzanie się może prowadzić do wypadków, pożarów lub uszkodzeń.
 7. Bezpieczeństwo: Zawsze miej pod ręką gaśnicę lub inne środki gaśnicze w razie pożaru. Zapoznaj się z procedurą postępowania w przypadku wycieku gazu lub innych nagłych sytuacji.

Pamiętaj, że korzystanie z kuchenki gazowej wymaga ostrożności i odpowiedzialności. Regularna konserwacja i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa są kluczowe dla zapewnienia bezpiecznego i efektywnego użytkowania.

Inspekcja instalacji elektrycznej (co 5 lat)

Kontrola instalacji elektrycznej obejmuje badanie stanu połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony przed porażeniem, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i urządzeń.
Pominięcie inspekcji może skutkować odmową wypłaty odszkodowania za powiązane szkody, np. pożar, zwarcie instalacji, przepięcie, porażenie, czy uderzenie pioruna.

Używanie kuchenki elektrycznej również wymaga przestrzegania pewnych zasad i środków bezpieczeństwa:

 1. Czystość i konserwacja: Regularnie czyść kuchenkę elektryczną, usuwając nagromadzone resztki pokarmów i tłuszczu. Upewnij się, że kuchenka jest wyłączona i wystygła przed jej czyszczeniem. Unikaj stosowania zbyt agresywnych detergentów, które mogą uszkodzić powierzchnię.
 2. Bezpieczne podłączenie: Kuchenka elektryczna powinna być prawidłowo podłączona do źródła zasilania zgodnie z instrukcjami producenta. Upewnij się, że kabel zasilający nie jest uszkodzony i nie wystają z niego odsłonięte przewody.
 3. Odpowiednie naczynia: Używaj naczyń odpowiednich do kuchenki elektrycznej. Naczynia powinny być płaskie i stabilne, aby zapobiec przewracaniu się podczas gotowania. Wybieraj naczynia o odpowiedniej wielkości dla danego palnika, aby zapewnić efektywne rozprowadzenie ciepła.
 4. Bezpieczeństwo dzieci: Jeśli w domu są dzieci, zadbaj o bezpieczeństwo poprzez zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń, takich jak blokady na kuchenkę, aby zapobiec przypadkowemu włączeniu.
 5. Unikanie przegrzewania: Unikaj zostawiania naczyń na włączonej kuchence elektrycznej bez nadzoru. Nadmierna temperatura może prowadzić do przegrzania się naczyń lub powstania pożaru.
 6. Odpowiednie ustawienie temperatury: Dopasuj temperaturę palnika do potrzeb danego dania. Unikaj używania zbyt wysokiej temperatury, która może prowadzić do przegrzania się jedzenia lub przypalenia.
 7. Bezpieczeństwo przy czyszczeniu: Wyłącz kuchenkę elektryczną przed czyszczeniem jej powierzchni. Unikaj stosowania nadmiernie wilgotnych środków czyszczących w pobliżu elementów elektrycznych, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
 8. Awaria i naprawa: W przypadku jakichkolwiek problemów z kuchenką elektryczną, takich jak zapach dymu lub przepalonych bezpieczników, nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia. Skontaktuj się z profesjonalnym serwisem.

Pamiętaj, że przestrzeganie zasad bezpieczeństwa jest kluczowe dla uniknięcia wypadków i zapewnienia bezpiecznego użytkowania kuchenki elektrycznej.

Kontrola kominów (co roku)

Inspekcja przewodów kominowych obejmuje ocenę ich drożności, szczelności oraz sprawdzenie stanu technicznego komina. Po inspekcji kominiarz dokonuje obowiązkowego wpisu do ewidencji CEEB. Pominięcie inspekcji może skutkować odmową wypłaty odszkodowania za powiązane szkody, np. pożar, zatrucie, pęknięcia ścian.

Ocena techniczna obiektu budowlanego (co 5 lat)

Kontrola polegająca na ocenie stanu technicznego i funkcjonalności obiektu budowlanego oraz jego otoczenia. Pominięcie inspekcji może skutkować odmową wypłaty odszkodowania za powiązane
szkody, np. szkody górnicze, pęknięcia ścian, podłogi, szkody konstrukcyjne w sporze z deweloperem.

Inspekcja urządzeń ochrony środowiska (co roku)

Inspekcja obejmuje ocenę oczyszczalni ścieków, szamba i innych urządzeń sanitarnych służących do oczyszczania lub gromadzenia ścieków oraz odpadów stałych.

Obowiązki konserwacyjne

Czyszczenie kominów (co kwartał)

Oprócz inspekcji kominiarskiej należy regularnie usuwać zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych, stosując odpowiednie metody czyszczenia.

Kontrola systemów ogrzewania i klimatyzacji (co 5 lat)

Okresowa kontrola obejmuje sprawdzenie stanu technicznego systemu ogrzewania lub klimatyzacji oraz dostosowanie mocy do potrzeb użytkowników.

Obowiązki prawne

Zgłoszenie źródeł ciepła do CEEB

Właściciel budynku jest zobowiązany zgłosić do CEEB informacje o źródłach ciepła wykorzystywanych w budynku.

Uzyskanie świadectwa energetycznego

Inwestor musi dołączyć świadectwo charakterystyki energetycznej do dokumentów budowlanych lub wniosku o pozwolenie na użytkowanie.

Przechowywanie dokumentacji budynku

Właściciel lub zarządca budynku musi przechowywać dokumenty związane z budynkiem przez cały okres jego istnienia.

Opłaty od nieruchomości

Opłata lokalna za posiadanie gruntów i budynków, pobierana przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Obowiązki na posesji

Umieszczenie tabliczki z numerem posesji

Umieszczenie tabliczki z numerem posesji jest obowiązkowe i ułatwia lokalizację posesji przez służby ratunkowe oraz dostarczycieli.

Zawarcie umowy o wywóz śmieci

Właściciele nieruchomości muszą udokumentować sposób usuwania odpadów na ich terenie, np. poprzez umowę z gminnym odbiorcą odpadów.

Odśnieżanie chodników

Właściciele nieruchomości mają obowiązek usuwania śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż ich posesji.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]